FONTOS INFORMÁCIÓ!!
Annak érdekében, hogy látogatóink, és kollégáink egészségét megtartsuk, a SKult13 Divízió üzemeltetésében lévő kulturális és sport intézmények közönségforgalmi területein 2021. november 1-től 6 éves kor felett KÖTELEZŐ az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.
Kivételt képeznek azok a tevékenységek, melyek során a maszk viselése ellehetetleníti a program megvalósulását (pl. mozgás, sport stb.).
Megértéseteket köszönjük!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő vendéglátóipari egység üzemeltetésének ellátására

PÁLYÁZAT

 A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKult13 Divíziója (1131 Budapest, József Attila tér 4.) nyílt pályázatot hirdet „A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő vendéglátóipari egység üzemeltetésének ellátása” tárgyban, az alábbi feltételek szerint.

 

 1. A pályázat tárgya

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (1131 Budapest, József Attila tér 4.) büféjének

üzemeltetése és a kapcsolódó helyiség (raktár) bérlése

 

 1. Vállalkozó feladata

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló vendéglátóipari egység üzemeltetése. A feladat ellátásával kapcsolatos információkat a „feladatleírás” tartalmazza.

 

 1. A szerződés meghatározása

Bérleti szerződés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló vendéglátóipari egység bérbevételére és üzemeltetésére.

A szerződés időtartama: A szerződés határozott időre, legalább 2021. december 1. – 2023. november 30. közötti időtartamra és legfeljebb 48 hónapos időszakra jön létre (24 + 24 hónapos szerződéses időszakra), 6 hónapos próbaidővel.

A 6 hónapos próbaidő alatt, amennyiben nem szerződés szerinti teljesítést állapít meg a Bérbeadó, ez időtartamon belül azonnali hatállyal szerződést bonthat.

A szerződéskötéstől számított 24. hónap letelte előtt 60 nappal a szerződésszerű teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés további 24 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról.

 

 1. Pályázati feltételek (kizáró okok és alkalmasság), igazolási módok

4.1. Általános feltételek

A pályázati eljárásban bármely természetes vagy átlátható szervezetnek minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet, aki/amely megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.

4.2. Kizáró okok

A beszerzési eljárásban nem vehet részt, illetve kizárásra kerül az a Pályázó, akinek 30 napnál régebbi adótartozása vagy bármely tartozása van a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, mint helyi adóhatóság felé, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint központi adóhatóság felé kivéve, ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott vagy részletfizetésben állapodtak meg, valamint a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé.

A Pályázó nem állhat végelszámolás, felszámolás, vagy csődeljárás alatt.

A pályázati  eljárásban nem vehet részt továbbá, illetve kizárásra kerül az a Pályázó, akinek a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. vagy a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat felé 30 napnál régebbi bármilyen jogcímű tartozása áll fenn.

 

Igazolási mód:

A Pályázat kiírója a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. tekintetében a saját nyilvántartása alapján ellenőrzi a tartozás hiányát.

Pályázat kiírója a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében a tartozás hiányát az alábbi linken ellenőrzi: http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes

Amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, úgy a Pályázónak nemleges „nullás” adóigazolást kell benyújtania az ajánlat részeként.

A helyi adótartozás és egyéb adótartozás fenn nem állásáról a Pályázó nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlat részeként.

 

 1. A bírálat szempontjai és az értékelés módszere

A beérkező ajánlatokat XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKult13 Divíziója az oldal alján letölthető pályázati kiírásban található szempontok alapján bírálja el.

 

Értelmezés

1. és 2. részszempont: Bérleti díj

A Pályázónak a nettó havi bérleti díjra (amely a rezsi-, hulladék- és takarítás díját nem tartalmazza) kell ajánlatot tennie.

 1. részszempont: Terméklista ára

A bírálat az összesen sorban szereplő ár alapján történik, ezt az összeget kell a pályázónak a felolvasólapon feltüntetnie.

A pályázat kiírója a pályázóktól jellegében és összetételében minimum a lenti terméklistában szereplő termékek árusítását várja el.

Az oldal alján letölthető pályázati kiírásban található táblázat kitöltése a beérkezett ajánlatok összehasonlíthatósága és a pályázó árszínvonalának előzetes felmérése miatt szükséges.

 1. részszempont: Kedvezmény mértéke az adott épületben dolgozóknak.

Az egyes részek tekintetében az adott épületben munkaviszonyban álló munkavállalók részére biztosítható kedvezmény mértékét minimum 10%-ban kell biztosítania a Pályázónak.

 

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.

A 4., 5., részszempont esetén a pályázók „igen” válasz esetén 10 pontot, a „nem” válasz esetén 1 pontot kapnak. A 6.,., a 8., a 9., részszempont esetén a pályázók „igen” válasz esetén 5 pontot, a „nem” válasz esetén 1 pontot kapnak.

 

A Pályázat kiírója az egyes ajánlatokat az értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze.

 

Értékarányosítás módszere

 

 

Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor a pályázat kiírója a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi pályázat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

ahol:

 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:  a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin:   a pontskála alsó határa, azaz 1

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb akkor a pályázat kiírója a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

ahol:

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:  a pontskála felső határa

Pmin:  a pontskála alsó határa

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

 1. Kiegészítő információk, a pályázat kiírójának elvárásai
 • A pályázat kiírója nem biztosítja az alternatív ajánlattétel lehetőségét.
 • A pályázati kiírójának elvárása a nyertes pályázóval szemben, hogy a programokhoz igazodóan rugalmas nyitvatartással álljon rendelkezésre. A nyitvatartást három különböző kihasználtságú hónapra vonatkozóan a Nyitvatartási melléklet tartalmazza.
 • A Pályázat érvényességi követelményei

Érvényes a pályázat, ha a pályázó vállalja az eljárást megindító felhívásban a foglalt feltételeket, és annak megfelelő ajánlatot nyújt be, valamint megfelel a kiírásban foglalt követelményeknek.

 • A pályázat kiírója biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
 • A pályázat kiírója biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét.

 

A helyszíni bejárás időpontja: 2021. november 18. 10.00

Találkozás helye: 1131 Budapest, József Attila tér 4. (AJAMK)

 

 • A pályázat kiírója biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

Az ajánlatkéréssel kapcsolatban a pályázók tájékoztatást kizárólag írásos formában (levél, fax, e-mail) kérhetnek Tóth Réka Marketing és PR vezetőtől a tothreka@kult13.hu e-mailcímen.

 • A pályázat kiírója lehetővé teszi a pályázóknak a közös ajánlattétel lehetőségét. Ez esetben csatolni szükséges a közös pályázók együttműködését részletesen szabályozó megállapodást, valamint nyilatkozni kötelesek, hogy a teljesítésért egyetemlegesen felelnek.
 • A pályázat összeállításának, benyújtásának költsége a pályázót terheli.
 • A pályázat kiírója kizárja annak lehetőségét, hogy a nyertes pályázó az üzemeltetést másra átruházhassa.
 • A nyertes Pályázó nem értékesíthet lejárt szavatosságú termékeket. A lejárt szavatosságú termék értékesítése a szerződés felmondását vonhatja maga után.
 • Az pályázat részeként csatolandó dokumentumok listáját a „Mellékletek” tartalmazza.
 • A pályázó vállalja a bérleti díjon felül a helység villamos energia költségeit.

 

 1. Egyéb információk
 • A pályázat kiíróját jelen pályázat alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
 • A pályázat kiírója jogosult a pályázatot eredménytelenné nyilvánítani, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat is magasabb a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegénél és/vagy eléri a közbeszerzési értékhatárt.
 • A pályázó részéről minden nyilatkozaton, dokumentumon, hitelesítésen a cégszerű aláírás fogadható el. Cégszerű aláírásnak minősül, ha a rendelkezésre álló iratokból (cégkivonat, aláírási címpéldány) megállapítható, hogy az aláíró személy a pályázó képviseleti joggal felruházott személye. Amennyiben a pályázó cégszerű aláírásához cégpecsét is tartozik, akkor az aláírás mellé az is kötelező.
 • Az eredményes eljárás alapján megkötött szerződés – az alábbiak figyelembe vételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A pályázó az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az pályázó azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

 

 1. Az pályázati határidő 2021. november 26. (péntek) 14.00 óra

 

 1. Eredményhirdetés várható időpontja: 2021. november 30. (kedd)

 

 1. A pályázat benyújtásának helye

Az ajánlatokat elektronikus úton kell benyújtani a SKult13 Divízió részére a titkarsag@kult13.hu e-mail-címre. Az e-mail tárgyaként az alábbi szöveget kell írni:” A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő vendéglátóipari egységek üzemeltetésének ellátása”

 

 1. Az pályázat beadásának nyelve

Magyar

 

LETÖLTHETŐ MELLÉKLETEK:

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

Mellékletek:

A. Kiírási mellékletek:

 1. sz.: Nyitva tartás

 2. sz.: Feladatleírás

B. Pályázati mellékletek, nyilatkozatminták:

 1. : Felolvasólap

 2. : Részletes kereskedelmi ajánlat

 3. : Nyilatkozat – eljárást megindító felhívás feltételeinek elfogadásával kapcsolatban

 4. : Nyilatkozat átláthatóságról

 5. : Nyilatkozat a helyi és egyéb adótartozásról